Algemene voorwaarden

Algemeen

Foleon is de tool voor het creëren van interactieve webcontent. FOLEON B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58585680, hierna: “Foleon” verstrekt aan haar klanten (hierna: “opdrachtgever”) licenties voor het gebruik van de Foleon software en zij levert hiermee verband houdende diensten zoals creative services. Op alle overeenkomsten tussen Foleon en haar Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden, (hierna: “algemene voorwaarden”), van toepassing.

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen door Foleon aangegaan.

1-2 De opdracht en/of licentieafname van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Foleon.

1-3 Bijzondere van Foleon haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 Foleon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever van de hand.

1-5 Indien een bepaling uit de tussen Foleon en opdrachtgever gesloten overeenkomst strijdig is met de algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1-6 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Foleon en opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Foleon zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract.

2-2 Offertes van Foleon zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2-3 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

 

Artikel 3 Leverings- c.q. opleveringstermijnen

3-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst tot het gebruik van de software aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 (twaalf) maanden. Opdrachtgever en Foleon kunnen de overeenkomst twee maanden voor het einde van de termijn schriftelijk opzeggen. Zonder opzegging wordt de overeenkomst na verloop van deze 12 (twaalf) maanden telkens stilzwijgend met 12 (twaalf) maanden verlengd.

3-2 In gevallen waarin Foleon andere diensten verleent dan het verstrekken van licenties op de Foleon software, gelden de opgegeven (op)leveringstermijnen als benadering. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Foleon zijn de diensten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

3-3 Indien Foleon bij het leveren van andere diensten dan het verstrekken van licenties op de Foleon software niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal Foleon aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Artikel 4 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5-1 Indien Foleon wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen aansprakelijk zou zijn ten opzichte van opdrachtgever, geldt het bepaalde in dit artikel 5.

5-2 Foleon is op in de branche gebruikelijke voorwaarden verzekerd tegen beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Foleon jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is, onverminderd het bepaalde in dit artikel 5 lid 3 tot en met 6, beperkt tot het bedrag gelijk aan de uitkering die plaatsvindt onder de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Foleon. 

5-3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Foleon en Foleon op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van Foleon beperkt tot een bedrag gelijk aan 5 (vijf) keer de op grond van de licentieovereenkomst per jaar verschuldigde licentievergoeding, met een maximum van € 50.000,-.

5-4 Foleon is nimmer gehouden geleden schade te vergoeden die het gevolg is van daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, of schade die het gevolg is van een inbreuk door Foleon op rechten van intellectuele eigendom van welke aard dan ook. Opdrachtgever vrijwaart Foleon voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de of samenhangende met de overeenkomst.

5-5 Foleon is nimmer aansprakelijk schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is door hacking door derden of virussen, malware etc., mits Foleon alle in redelijkheid van haar te verwachten beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

5-6 Foleon onderhoudt haar eigen programmatuur welke gehost wordt op servers locatie(s). De content van de applicatie en de publicatie is gescheiden over verschillende servers om de risico’s op uitval zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke uptime te garanderen. Foleon is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door serverstoringen, het offline of niet benaderbaar zijn van de applicatie of de publicatie.

5-7 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Foleon zoals bedoeld in dit artikel 5 zijn niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Foleon.

 

Artikel 6 Verantwoordelijk gebruik

6-1 Opdrachtgever aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de content en het gebruik van de applicatie en de publicatie.

6-2 Foleon behoudt zich het recht voor om bij overtreding van een bepaling uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden door opdrachtgever, de applicatie en/of de publicatie tijdelijk of blijvend buiten werking te stellen.

6-3 Opdrachtgever geeft Foleon toestemming zich op elk moment - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming - toegang te verschaffen tot de applicatie en de publicatie voor technische ondersteuning, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik in overeenstemming is met hetgeen overeengekomen is.

6-4 Opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van ongeautoriseerd gebruik. Opdrachtgever zal erop toezien dat de logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven.

6-5 Foleon wil voor elke opdrachtgever een optimale gebruikerservaring garanderen. Foleon kan derhalve, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van de schade of verlies geleden door de opdrachtgever als gevolg daarvan, technische of andere maatregelen nemen in het geval waarin bovenmatig gebruik van bandbreedte door de opdrachtgever wordt vastgesteld. Bovenmatig gebruik zal in elk geval geacht worden te bestaan in de volgende omstandigheden: (a) de opdrachtgever gebruikt meer dan 200 GB per maand of per publicatie en/of (b) de opslag die door de opdrachtgever wordt gebruikt, overschrijdt 1 TB per account.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7-1 Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Foleon software, templates, ontwerpen, teksten en afbeeldingen komen uitsluitend toe aan Foleon of haar licentiegevers, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

7-2 Foleon is gerechtigd publicaties te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon, op een titelrol of anderszins in het gepubliceerde publicatie, mits op gebruikelijke wijze.

7-3 Foleon is gerechtigd door opdrachtgever gepubliceerde publicaties, met inbegrip van de daarin voorkomende handelsnaam en/of merktekens van opdrachtgever, te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

7-4 Foleon behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7-5 Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever toegevoegde content zoals ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen etc. 

7-6 Opdrachtgever garandeert dat zij alle noodzakelijke rechten, titels of belangen heeft ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever toegevoegde of gebruikte content, zoals ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, etc. Opdrachtgever zal Foleon schadeloos te stellen en vrijwaren met betrekking tot alle claims, kosten, schade en verliezen die door Foleon worden geleden in verband met enige inbreuk door de Opdrachtgever op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.

 

Artikel 8 Licentie op Foleon software

8-1 Opdrachtgever ontvangt een licentie voor het gebruik van de applicatie, een of meer publicatie(s) en het daarbij behorende content management systeem. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door opdrachtgever zelf. Dit betekent dat gebruik door derden, zijnde het gebruik door een andere juridische entiteit dan de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld ook aan opdrachtgever gelieerde entiteiten of ondernemingen, niet is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

8-2 Met de door Foleon verstrekte inlognaam en wachtwoord heeft opdrachtgever toegang tot een beheeraccount waarmee opdrachtgever gebruik kan maken van de applicatie.

8-3 Opdrachtgever heeft verder zo nodig toegang tot de supportdesk van Foleon. In de overeenkomst staat het niveau van support vermeld.

8-4 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem gepubliceerde publicaties.

8-5 Foleon is gerechtigd om bij vermoeden van inbreuken op rechten van derden of strafbare inhoud de publicaties zonder verdere aankondiging offline te halen.

8-6 De gepubliceerde publicaties blijven zichtbaar en online zolang de overeenkomst tussen opdrachtgever en Foleon loopt. Na beëindiging van de overeenkomst rust op Foleon geen enkele verplichting tot bewaring van gegevens van welke aard dan ook. De gepubliceerde en niet gepubliceerde publicaties en overige gegevens zullen worden verwijderd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10 Wanprestatie en ontbinding

10-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Foleon ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze en de publicaties zonder verdere aankondiging offline te halen.

10-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Foleon eveneens, indien de opdrachtgever, in welk land ook, in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, dan wel indien sprake is van een daarmee vergelijkbare situatie. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Foleon op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 11 Betaling

11-1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Foleon de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11-2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11-3 Foleon is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet (tijdige) betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

Artikel 12 Overige bepalingen

12-1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Foleon en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ongeachte de plaats waar de overeenkomst word uitgevoerd. De toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12-2 Geschillen tussen Foleon en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam inclusief haar kort geding rechter.

 

Foleon Inc.
228 East 45th St
Suite 9E
New York, NY 10017

 

Last updated: May 21, 2019

Ga verder naar:

Creëer content met maximale impact

Probeer 7 dagen gratis