Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen door Foleon B.V. (hierna: “Foleon”), gevestigd te Amsterdam aangegaan.

1-2 De opdracht en/of licentieafname van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Foleon.

1-3 Bijzondere van Foleon haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 Foleon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever van de hand.

1-5 Indien een bepaling uit de tussen Foleon en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) strijdig is met de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst(en).

1-6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Foleon en opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1-7 Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract.

2-2 Overeenkomsten en aanvullingen c.q. wijzigingen van overeen­komsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van een lid van directie van Foleon bindend. Uitingen van overige personeelsleden van Foleon binden haar niet.

2-3 Offertes van Foleon zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2-4 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

 

 

Artikel 3 Looptijd, leverings- c.q. opleveringstermijnen

3-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst tot het gebruik van de software aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 (twaalf) maanden. Opdrachtgever en Foleon kunnen de overeenkomst twee maanden voor het einde van de termijn schriftelijk opzeggen. Zonder opzegging wordt de overeenkomst na verloop van deze 12 (twaalf) maanden telkens stilzwijgend met 12 (twaalf) maanden verlengd.

3-2 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden bij benadering. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Foleon zijn de diensten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

3-3 Indien Foleon niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal Foleon aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Artikel 4 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Foleon om werkzaamheden door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6-1 Foleon is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

6-2 Foleon is nimmer gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. Onder bedrijfs- en/of gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan alle schade die het gevolg is van het niet of niet geheel beschikbaar zijn van de website, het magazine of de applicatie, schade door het verlies of tijdelijke niet-beschikbaarheid van gegevens, schade als gevolg van aanspraken van derden op opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook.

6-3 De opdrachtgever vrijwaart Foleon voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht (of enig ander recht van Intellectuele Eigendom), onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de of samenhangende met de overeenkomst.

6-4 Foleon is nimmer aansprakelijk schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is door hacking door derden.

6-5 Foleon is niet aansprakelijk voor virussen etc. die schade aanrichten aan hard- of software van Foleon en/of opdrachtgever.

6-6 Foleon onderhoudt haar eigen programmatuur welke gehost wordt op servers locatie(s). De content van de website, het magazine en de applicatie is gescheiden over verschillende servers om de risico’s op uitval zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke uptime te garanderen. Foleon is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door serverstoringen, het offline of niet benaderbaar zijn van de website, het magazine of de applicatie.

6-7 In het geval Foleon ondanks het bepaalde in dit artikel 6 toch aansprakelijk is ten opzichte van opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag wat opdrachtgever onder de overeenkomst voor één jaar is verschuldigd aan licentiekosten.

 

Artikel 7 Verantwoordelijk gebruik

7-1 Opdrachtgever aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de content en het gebruik van de website, het magazine of de applicatie.

7-2 Foleon behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden de website, het magazine of de applicatie tijdelijk of blijvend buiten werking te stellen.

7-3 Opdrachtgever geeft Foleon toestemming zich op elk moment - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming - toegang te verschaffen tot de website, het magazine of de applicatie voor technische ondersteuning, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik in overeenstemming is met hetgeen overeengekomen is.

7-4 Opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van ongeautoriseerd gebruik. Opdrachtgever zal erop toezien dat de logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven.

 

Artikel 8 Overmacht

Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Foleon indien opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Foleon.

 

Artikel 9 Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

9-1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de template, broncode, door Foleon verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, teksten etc. behoren toe aan – en blijven toebehoren aan - Foleon.

9-2 Het in lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het overeengekomen doel, gebruik ervan buiten de web omgeving van Foleon is niet toegestaan. Foleon is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde diensten voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd Foleon haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

9-3 Foleon is gerechtigd haar stukken te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon, op een titelrol of anderszins in het gepubliceerde magazine, mits op gebruikelijke wijze.

9-4 Foleon is gerechtigd door opdrachtgever gepubliceerde magazines te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

9-5 Foleon behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9-6 Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever toegevoegde content zoals ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen etc.

 

 

Artikel 10 Licentie op software

10-1 Opdrachtgever ontvangt een licentie voor het gebruik van de website, het magazine en/of de applicatie en het daarbij behorende content management systeem. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door opdrachtgever zelf. Gebruik van de licentie door derden is niet toegestaan, dan na schriftelijke toestemming van Foleon.

10-2 Met de door Foleon verstrekte inlognaam en wachtwoord heeft opdrachtgever toegang tot een beheeraccount waarmee opdrachtgever gebruik kan maken van de applicatie.

10-3 Opdrachtgever heeft verder zo nodig toegang tot de supportdesk van Foleon. In de overeenkomst staat de het niveau van support vermeld.

10-4 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem gepubliceerde magazines.

10-5 Foleon is gerechtigd om bij vermoeden van inbreuken op rechten van derden of strafbare inhoud de magazines zonder verdere aankondiging offline te halen.

10-6 De gepubliceerde magazines blijven zichtbaar en online zolang de overeenkomst tussen opdrachtgever en Foleon loopt. Na beëindiging van de overeenkomst rust op Foleon geen enkele verplichting tot bewaring van gegevens van welke aard dan ook. De gepubliceerde en niet gepubliceerde magazines en overige gegevens zullen worden verwijderd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10-7 De beschikbare bandbreedte voor de magazines is begrensd door de bandbreedte die voor de betreffende licentie is overeengekomen. Wanneer de overeengekomen bandbreedte wordt overschreden, kan Foleon (technische) maatregelen nemen om de overschrijding per omgaande te beëindigen. Foleon is bij herhaalde overschrijding tevens bevoegd de licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10-8 Indien Foleon vaststelt dat sprake is van overschrijding van de bandbreedte zal zij – naast eventueel te nemen (technische) maatregelen of beëindiging van de licentie – bij opdrachtgever EUR 0,15 per GB in rekening brengen. Hiervoor gelden de betalingstermijnen etc. zoals genoemd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Deze kosten zullen pas in rekening worden gebracht nadat opdrachtgever door Foleon is gewaarschuwd voor de overschrijding en de overschrijding niet uiterlijk binnen 72 uur na deze waarschuwing is opgeheven.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12 Wanprestatie en ontbinding

12-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Foleon ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze en de magazines zonder verdere aankondiging offline te halen.

12-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Foleon eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende diensten in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Foleon op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 13 Betaling

13-1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Foleon de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13-2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schrifte­lijk anders is overeengekomen.

13-3 Foleon is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet (tijdige) betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

13-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

14-1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Foleon en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ongeachte de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14-2 Geschillen tussen Foleon en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland inclusief haar kort geding rechter.

 Foleon B.V.
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam

Ga verder naar:

Creëer content met maximale impact

Probeer 7 dagen gratis